Platforma technik obrazowania i analityki do badań nad dziedzictwem i historią technologii stanowi zintegrowany system badawczy służący naukowej współpracy interdyscyplinarnej.


 

 

 

 

Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych została utworzona w 2007 roku w wyniku restrukturyzacji Wydziału Odlewnictwa.

Powstała z połączenia Katedry Technologii Formy, Zakładu Odlewnictwa Metali Nieżelaznych oraz Zakładu Tworzyw Formierskich.

 
 
 
Zakres tematyczny prac naukowych i badawczych realizowanych w Katedrze:
 
 
 1. Problematyka prac z zakresu technologii formy, badania związane z technologiami i metodami wytwarzania form odlewniczych dla odlewów precyzyjnych i artystycznych.
 2. Analiza wad odlewów, badania dotyczące kształtowania jakości powierzchni surowej odlewów, badania dotyczące mechanizmu powstawania pęknięć na gorąco w odlewach ze stopów, żelaza i metali nieżelaznych, badania nad przyczynami powstawania wad odlewów i metodami ich zapobiegania
 3. Badania nad wykorzystaniem nowoczesnych, nieniszczących metod do kontroli wybranych procesów odlewniczych. Opracowano szereg oryginalnych rozwiązań w zakresie zastosowania techniki ultradźwiękowej do: badania kinetyki wiązania mas formierskich ze spoiwami chemicznymi, badania powłok ochronnych, wpływu czynników technologicznych na czas wysychania, oceny stopnia zagęszczenia gotowych elementów form piaskowych, badania jakości stopów odlewniczych w stanie ciekłym (efektów modyfikacji, sferoidyzacji itp.), oceny struktury w odlewach; wykrywanie wad wewnętrznych przy użyciu techniki ultradźwiękowej z wieloprzetwornikowymi głowicami
 4. Badania gazotwórczości mas formierskich, powłok ochronnych i materiałów na modele jednorazowe nową, opracowaną w katedrze, metodą badawczą.
 5. Badania materiałów i ich dobór na formy metalowe. Oryginalna metoda badań zmęczenia cieplnego materiałów wykorzystywanych do konstrukcji form metalowych i innych konstrukcji pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury.
 6. Badania niskocyklowej odporności na zmęczenie materiałów i tworzyw inżynierskich
 7. Badania odporności na ścieranie tworzyw i materiałów w warunkach ścierania abrazyjnego
 8. Innowacyjne rozwiązania w zakresie badań wybranych właściwości technologicznych stopów, tworzyw odlewniczych, elementów form, itp.: pomiar skurczu liniowego, skłonności stopów odlewniczych do pęknięć na gorąco z monitorowaniem chwilowych naprężeń, badania szczelności stopów odlewniczych, badania przepuszczalności cienkich warstw ceramicznych i powłok ochronnych
 9. Dobór, opracowanie i wdrożenie mas formierskich i rdzeniowych o złożonych parametrach, zapewniających wysoką jakość odlewów, w tym m.in. mas o specjalnych właściwościach jak masy
  o wydłużonej żywotności i inne, sypkich mas samoutwardzalnych z ekologicznymi spoiwami
  organicznymi i spoiwami nieorganicznymi o podwyższonej wybijalności i zdolności do regeneracji.
 10. Optymalizacja i analiza procesu technologii topienia, uszlachetniania ciekłego metalu
  i odlewania stopów metali nieżelaznych, głównie stopów miedzi, aluminium i magnezu
 11. Badania procesu technologii odlewnictwa artystycznego, w zakresie projektowania modeli, form
  oraz topienia i odlewania stopów metali nieżelaznych
 12. Badania archeometalurgiczne pod kątem stanu zaawansowania technologii odlewniczych
  w przeszłości, metali i stopów, rekonstrukcji procesów i stopów odlewniczych, konserwacji zabytków metalowych
 13. Wysokotemperaturowe oddziaływanie fizykochemiczne w układzie ciekły metal/ciało stałe według koncepcji LME („zobaczyć niewidzialne” i „mimic reality” - nowe procedury badawcze) Wysokotemperaturowe badania wpływu dodatków stopowych na termofizyczne właściwości żeliwa wermikularnego w stanie ciekłym oraz na jego zwilżalność i reaktywność w kontakcie z tlenkami metali
 14. Metale o ukierunkowanej porowatości – podstawy teorii, praktyki i technologii DioPoMatów. Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi
 15. Teoria i praktyka kompozytów odlewanych, zbrojonych lokalnie fazą ceramiczną Optymalizacja procesu wytwarzania materiałów kompozytowych o wysokich właściwościach użytkowych w aspekcie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w układzie ciekły metal – ceramika
 16. Technologiczne aspekty wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z nadstopów niklu dla przemysłu energetycznego
 17. Nowej generacji materiały i urządzenia do magazynowania oraz konwersji energii w procesach ultrawysokotemperaturowych
 18. Innowacyjne pokrycia na formy do odlewania superstopów niklu
 19. Nowa generacja kompozytów z grafenową fazą zbrojącą. Nowoczesne, zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego.

 


 

Projekty:

 

Platforma technik obrazowania i analityki do badań nad dziedzictwem i historią technologii stanowi zintegrowany system badawczy służący naukowej współpracy interdyscyplinarnej.

http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/katedra/platforma.html

 


 

Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce

 

www.biografiabrazu.agh.edu.pl

 


 

Centrum Badań Nawarstwień Historycznych

 


 

Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH

http://www.labast.agh.edu.pl