Doktoraty

2015


2015-11-23 Zbigniew Sierant "Technologia otrzymywania masywnych odlewów staliwnych do pracy w temperaturze do minus 40 °C"

2015-06-08 Dominik Kasprzyk ”Wpływ składu chemicznego stali i staliwa chromowo-niklowego oraz obróbki cieplno-chemicznej PECVD na odporność korozyjną w wodnych roztworach chlorków".

2014


2014-12-01 Żyła Przemysław „Algorytm zarządzania zmianami w procesie produkcji odlewów”

2014-11-17 Piwowarski Grzegorz „Wpływ rozdrobnienia struktury na wybrane właściwości wysokoaluminiowych stopów cynku”

2014-10-27 Hajos Michał „Parametry fizykochemiczne procesu elektrochemicznego wytwarzania nanocząstek tlenku cynku”

2014-10-20 Piasny Sylwester „Ocena zabiegu modyfikowania żeliwa wysokochromowego”

2014-10-06 Początek Jacek „Opracowanie modelu matematycznego rzeczywistego pola mikrodyfuzji dla krystalizacji ziaren równoosiowych”

2014-09-29 Szucki Michał „Zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna do modelowania ruchu ciekłego metalu”

2014-09-22 Kmita Angelika „Modyfikacja szkła wodnego, jako spoiwa mas formierskich, nanocząstkami tlenków metali w rozpuszczalnikach organicznych”

2014-06-30 Żyrek Adam „Wytwarzanie żeliwa wermikularnego metodą Inmold z użyciem zapraw magnezowych i ocena jego odporności na zmęczenie cieplne”

2014-05-26 Malatyńska Paulina „Kształtowanie mikrostruktury staliwa kwasoodpornego jako efekt przemiany perytektycznej”

2013


2013-12-16 Łomnicki Radosław „Zastosowanie inżynierii symultanicznej przy wdrażaniu do produkcji wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego”

Wierzchowski Dariusz „Jakościowa ocena metody 2PE-9 sferoidyzowania żeliwa”

2013-11-04 Szklarz Zbigniew „Wpływ odkształcenia plastycznego na korozję mikrostrukturalną stopów aluminium typu AlCu4Mg1 i AlMg2”

Dorula Józef „Kształtowanie makro- i mikrostruktury żeliwa modyfikowanego o małej zawartości siarki”

2013-09-30 Kolczyk Joanna „Kształtowanie właściwości form ceramicznych ze spoiwami koloidalnymi stosowanych w technologii wytapianych modeli”

Kamińska Jadwiga „Analiza wpływu parametrów pracy granulatora misowego na przebieg procesu granulowania pyłów poregeneracyjnych”

2013-07-16 Wróbel Janusz „Odporność na zmęczenie cieplne żeliwa ADI”

2013-06-24 Skowroński Krystian „Badanie wpływu wybranych czynników technologicznych na jakość wielkogabarytowych staliwnych odlewów turbinowych”

2012


2012-12-17 Pater Marek „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT do usprawnienia procesu przygotowania technologii wybranych wielkogabarytowych odlewów dla energetyki”

2012-10-22 Hosadyna Małgorzata „Oddziaływanie siarki zawartej w masach samoutwardzalnych na strukturę warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa sferoidalnego”

2012-09-10 Żak Paweł Leszek „Zastosowanie metody kwadratur różniczkowych w komputerowej symulacji przewodzenia ciepła krzepnięcia odlewów”

2012-07-09 Żymankowska-Kumon Sylwia „Zmiany zachodzące w bentonitach odlewniczych pod wpływem temperatury”

2012-07-02 Szczęsny Andrzej „Kształtowanie powłoki cynkowej na odlewach z żeliwa sferoidalnego”

2012-06-25 Garbacz – Klempka Aldona „Charakterystyka archeologicznych zabytków metalurgicznych i odlewniczych w oparciu o techniki badań metaloznawczych i korozyjnych”

2012-06-18 Łukaszczyk Alicja „Wpływ zawartości chromu w niskostopowych stalach konstrukcyjnych na ich właściwości elektrochemiczne i odporność korozyjną w roztworach wodnych”

2012-03-19 Gruszka Maciej „Mechanizm Anodowego roztwarzania i pasywacji niklu w metanolowych roztworach elektrolitów”

2012-03-12 Kozana Janusz „Rola fazy gamma (γ) w kształtowaniu struktury i właściwości mosiądzów”


2011


2011-12-20 Dudzik Bożena „Specyfika kształtowania mikrostruktury odlewów masywnych z żeliwa szarego”

2011-10-24 Krawczyk Łukasz „Zmęczenie cieplne stopów Al-Si przeznaczonych na tłoki silników spalinowych”

2011-10-10 Jamrozowicz Łukasz „Zastosowanie techniki ultradźwiękowej do monitorowania procesów zachodzących przy wykonywaniu rdzeni z mas szybkowiążących”

2011-07-05 Gurgul Daniel „Model krystalizacji w układzie dwuskładnikowym z udziałem trzech faz z wykorzystaniem automatu komórkowego”

2011-07-04 Kasińska Justyna „Rola wtrąceń niemetalowych w procesie pękania staliwa GP240GH i G17CrMo5-5 modyfikowanego miszmetalem”

2011-05-16 Janusz Buraś „Badania wpływu modyfikacji na kształtowanie właściwości tłumiących wybranych stopów z układu Al-Zn”