Działalność Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych obejmuje następujące zagadnienia:

1.     Badania modelowe procesów krystalizacji i zasilania odlewów oraz badania doświadczalne procesu krzepnięcia i krystalizacji odlewów połączone z symulacją komputerową.

2.      Optymalizację technologii wytwarzania i odlewania stopów odlewniczych. Tworzenie struktur odlewów, sterowanie procesami technologicznymi wytopu.

3.     Badania kompozytów metalowych i metod ich wytwarzania.

4.     Badania mechanizmów wiązania mas formierskich.

5.     Gospodarka masami formierskimi w powiązaniu z ochroną środowiska i regeneracją mas zużytych.

6.     Kształtowanie wytrzymałościowe konstrukcji odlewów i oprzyrządowania.

7.     Fizykochemia i termodynamika procesów odlewniczych.

8.     Zjawiska korozyjne i ochrona przed korozją.

9.     Konstrukcja maszyn i mechanizacja odlewni.