ZOSTAŃ SPONSOREM FUNDACJI "ODLEWNICTWO"

 

 

 

Przyznano kolejne stypendia
na okres 12-tu miesięcy

- dla studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich).

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Załącznik 2
do uchwały Zabrania Rady Fundacji
z dnia 28.03.2007 – p-kt VI.1.
 

STYPENDIUM FUNDACJI „ODLEWNICTWO”
I.
Rada Fundacji "ODLEWNICTWO”, na podstawie zapisów § 5 i § 6, statutu postanawia ustanowić i finansować
STYPENDIUM FUNDACJI

dla studentów (tek) studiów stacjonarnych Wydziału Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

II. Kryteria przyznania stypendium


 

1. Stypendium będzie przyznawane studentowi(ce) studiów dziennych Wydziału Odlewnictwa AGH przez Wydziałową Komisję Stypendialną z udziałem przedstawiciela Zarządu Fundacji „ODLEWNICTWO”.


2. Warunkiem otrzymania stypendium fundowanego jest:
• uzyskanie przez studenta na roku studiów, poprzedzającym przyznanie stypendium, średniej ocen powyżej 4.0,
• wykazanie się dodatkowymi, nieprzeciętnymi zainteresowaniami realizowanymi na przy-kład w studenckich kołach naukowych i prezentowanymi na studenckich konferencjach i sesjach naukowych, itp.,
• trudne warunki bytowe (wg kryteriów Wydziałowej Komisji Stypendialnej).


3. Stypendium w wysokości do 300 zł miesięcznie, wypłacane jest przez okres 12 miesięcy (roku kalendarzowego lub akademickiego) na przedostatnim roku studiów, z możliwością przedłużenia na rok ostatni.

W uzasadnionych, osiągnięciami naukowymi przypadkach, stypendium może być przyznane studentowi(ce) ostatniego roku studiów.


4. Kwalifikacji kandydatów, ostateczną wysokość kwoty stypendium i warunki przedłużenia pobierania stypendium (są one związane między innymi z poprawą średniej ocen przy-najmniej o 0.5 pkt.), określi Komisja Stypendialna Wydziału Odlewnictwa AGH, wraz z przedstawicielem Zarządu Fundacji.


5. Do dnia 15 kwietnia (lub do dnia 15 listopada) stypendysta Fundacji zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z uzyskanych, w semestrze poprzednim, wyników w nauce i innych form aktywności naukowej. Pozytywna ocena tego sprawozdania przez Zarząd Fundacji jest warunkiem wypłaty dalszych rat stypendium.

 

6. Każdy student(ka) studiów dziennych (I i II stopnia) może otrzymać Stypendium Fundacji tylko jeden raz.


7. Stypendium może być przyznane studentowi pobierającemu stypendium socjalne.


III. Formalne wymogi realizacji uchwały


1. Stypendium będzie wpłacane przelewem na konto bankowe, wskazane przez stypendystę, z góry za każdy miesiąc jego pobierania, do piątego dnia miesiąca.


 

 

Zarząd Fundacji

Kraków, kwiecień 2014 r.

 

Strona istnieje    Ostatnia aktualizacja: 19-04-2018.