ZOSTAŃ SPONSOREM FUNDACJI "ODLEWNICTWO"

 

 

 

Historia Fundacji

 

 

Wypisy z historii

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia przyniosły obok zmian politycznych także zmiany w funkcjonowaniu wyższych uczelni. W budżecie Szkół Wyższych zaczęło brakować pieniędzy na prowadzenie badań naukowych oraz  na przebieg procesu nauczania. Natomiast otwarły się możliwości wsparcia Uczelni funduszami pochodzącymi z Fundacji. Zgodnie z przepisami Fundacje mogły pozyskiwać darowizny oraz wypracowywać własne środki wykorzystywane na cele statutowe wydziału czy uczelni.

W tym czasie przy Wydziałach Akademii Górniczo – Hutniczej zaczęły powstawać Fundacje celem, których było wspomożenie finansowe badań naukowych i dydaktyki.

W okresie marca/kwietnia 1992 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH powstała grupa inicjatywna mająca na celu powołanie na Wydziale Fundacji. Grupa ta doprowadziła do opracowania statutu nowopowstającej Fundacji oraz prawnego jej powołania.

Fundacja Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie została ustanowiona aktem notarialnym rep. A. Nr 2181/92 podpisanym przez 17-cioro pracowników Wydziału Odlewnictwa AGH w dniu 26 czerwca 1992 roku i wpisana decyzją właściwego Sądu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02 października 1992 roku.

 

Fundatorzy – członkowie Zespołu Założycielskiego:
1. dr inż. Bielat Andrzej,
2. prof. dr hab. inż. Bonderek Zbigniew,
3. dr inż. Dańko Józef,
4. prof. dr hab. inż. Głownia Jan,
5. dr inż. Guzik Edward,
6. prof. dr hab. inż. Karamara Antoni.,
7. dr inż. Jankowski Wiesław,
8. prof. dr hab. inż. Kapturkiewicz Wojciech,
9. dr inż. Kącka Anna,
10. dr inż. Kulig Zygmunt,
11. dr inż. Maj Maria,
12. mgr. inż. Porębski Michał,
13. prof. dr hab. inż. Podrzucki Czesław,
14. dr inż. Rzadkosz Stanisław,
15. dr inż. Stachurski Wacław,
16. inż. Wąsik Janusz,
17. doc.drinż. Żurawski Leszek.
 

W lipcu 1992 roku podczas zebrania Zespołu Założycielskiego powołano Prezydium Rady oraz Zarząd Fundacji.
 

W skład Prezydium Rady Fundacji weszli:

prof. dr hab. inż. Czesław Podrzucki – przewodniczący,
prof. dr hab. inż. Jan Głownia – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Edward Guzik – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Wacław Stachurski – sekretarz.

Powołano Zarząd Fundacji w osobach:

dr inż. Józef Dańko – przewodniczący,
dr inż. Zygmunt Kulig – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Stanisław Rzadkosz – skarbnik,
mgr inż. Michał Porębski – sekretarz,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek – członek,
inż. Janusz Wąsik – członek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został prof. dr hab. inż. Antoni Karamara, a później dr inż. Wiesław Jankowski.
Fundusz założycielski Fundacji wynosił 12 400 000,-zł (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy ówczesnych złotych; po denominacji 1240,- zł) w gotówce, z czego 10 mln. przeznaczono na działalność gospodarczą.

Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH powstała w okresie kiedy Dziekanem Wydziału i zarazem Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Jan L. Lewandowski.
Pierwsze lata istnienia Fundacji to działania informacyjno - propagandowe, które zaowocowały wpłaceniem szeregu darowizn przez sponsorów; podwyższono stan jej posiadania do kwoty ok. 8600,-zł.

Działalność gospodarczą Fundacja rozpoczęła się z chwilą nadania jej przez właściwy Urząd Skarbowy numeru identyfikacji podatkowej NIP w dniu 10 kwietnia 1997 roku, a w maju 2004 roku, także NIP-UE. Od tej chwili Fundacja jest płatnikiem podatków: VAT, CIT, PIT i VAT-UE.

Założono prowadzenie działalność gospodarczej obejmującej prace o charakterze:

 naukowo – badawczym, a to wykonywanie opracowań naukowych, ekspertyz i opinii, opracowywanie nowych technologii dla potrzeb przemysłu odlewniczego i jednostek badawczo – rozwojowych,
 produkcyjno – usługowych: wykonywanie odlewów części maszyn i urządzeń oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, jak również odlewów artystycznych,
 pośrednictwa handlowo – usługowego przez stworzenie centrum informacyjnego handlowo – usługowego, obejmującego obszar kraju i zagranicę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży i wykonywaniu odlewów, materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, w wykonywaniu opinii i ekspertyz oraz pośrednictwo w promocji i wdrażaniu nowych technologii i materiałów dla odlewnictwa w przemyśle krajowym.

W kolejnych latach działalności poszerzono skład Rady, tak że od 1997 roku Rada Fundacji liczyła 21 członków, w tym było 17. założycieli oraz dodatkowo 4 osoby: Edward Iwański, prof. dr hab. inż. Stanisław Dobosz, prof. dr hab. Mariusz Holtzer oraz prof. dr hab. inż. Adam Siemieniec.

Podczas zebrania członków Rady w dniu 18 marca 1997 roku dokonano wyboru członków Prezydium i Zarządu Fundacji. Podjęto też uchwałę, aby Przewodniczącym Rady Fundacji był urzędujący Dziekan Wydziału Odlewnictwa.
Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz.

 

W skład Prezydium Rady weszli:

prof. dr hab. inż. Józef Dańko – z-ca przewodniczącego,
prof. dr hab. inż. Czesław Podrzucki - z-ca przewodniczącego,
dr hab. inż. Wacław Stachurski - sekretarz.
Zarząd Fundacji stanowili:
dr inż. Wiesław Jankowski – prezes Zarządu,
Edward Iwański – z-ca prezesa Zarządu,
dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz – skarbnik Zarządu,
dr inż. Andrzej Bielat – sekretarz zarządu,
prof. dr. hab. Mariusz Holtzer – członek,
mgr inż. Michał Porębski – członek.

Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie:

prof. dr hab. inż. Edward Guzik – przewodniczący,
dr inż. Zygmunt Kulig – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Maria Maj - członek,
dr inż. Anna Semik - członek.

Schemat organizacyjny Fundacji Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica przedstawiono poniżej.


Do roku 1999 r. Przewodniczącym Rady był prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
W roku 1999 r. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Józef Dańko – Dziekan Wydziału.

 

W składzie Prezydium Rady byli ponadto:

prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz – z-ca przewodniczącego,
prof. dr hab. inż. Czesław Podrzucki – z-ca przewodniczącego,
dr hab. inż. Wacław Stachurski - sekretarz.
 

W roku 2012 Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz – Dziekan Wydziału Odlewnictwa.
 

 

W kolejnych latach uzupełniono skład Rady o następujących kolegów:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński (od 2012 r.),
mgr inż. Andrzej Kolbus (od 2013 roku),
prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn (od 2014 r.),
dr hab. inż. Rafał Dańko (od 2015 r.),
dr inż. Jarosław Piekło (od 2016 r.),
dr inż. Marcin Brzeziński (od 2016 r),
dr inż. Janusz Kozana (od 2016 r.).

Od 2014 roku skład Prezydium Rady przedstawia się następująco:

prof. dr hab. Mariusz Holtzer – przewodniczący Rady,
prof. dr hab. inż. Józef Dańko – z-ca przewodniczącego Rady,
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński – z-ca przewodniczącego Rady,
dr inż. Andrzej Bielat – sekretarz Rady.

 

W lipcu 2017 roku Fundacja zmienia nazwę, a przy tym rejestruje nowy statut. Schemat organizacyjny Fundacji „ODLEWNICTWO” przedstawiono poniżej.


Aktualna nazwa naszej Fundacji brzmi: Fundacja „ODLEWNICTWO”.
Nazwa ta została zatwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 lipca 2017 r.


Obecnie Rada Fundacji „ODLEWNICTWO” liczy 23 członków, w osobach:
 

1. Andrzej Bielat,
2. Zbigniew Bonderek,
3. Marcin Brzeziński,
4. Józef Dańko,
5. Rafał Dańko,
6. Stanisław Dobosz,
7. Aleksander Fedoryszyn,
8. Jan Głownia,
9. Edward Guzik,
10. Mariusz Holtzer,
11. Wiesław Jankowski,

 

12. Wojciech Kapturkiewicz,
13. Anna Kącka,
14. Andrzej Kolbus,
15. Dariusz Kopyciński,
16. Janusz Kozana,
17. Zygmunt Kulig,
18. Maria Maj,
19. Jarosław Piekło,
20. Michał Porębski,
21. Wacław Stachurski,
22. Janusz Wąsik,
23. Leszek Żurawski.
 

 

 

Podczas kadencji (w latach 2015 – 2017) Zarząd Fundacji Wydziału Odlewnictwa AGH, a po zmianie nazwy na Fundacja „ODLEWNICTWO” stanowili:

Rafał Dańko – prezes Zarządu (do września 2016 roku),
Aleksander Fedoryszyn - prezes Zarządu (od września 2016 roku),
Edward Iwański –z-ca prezesa Zarządu (zmarł 01.09.2017 r.),
Wiesław Jankowski - sekretarz Zarządu,
Janusz Kozana – skarbnik Zarządu,
Zygmunt Kulig – członek Zarządu.
Marcin Brzeziński – członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna Fundacji aktualnie liczy 3 osoby:
Maria Maj – przewodnicząca,
Jarosław Piekło – z-ca przewodniczącej,
Stanisław Dobosz – członek.

Przez cały okres działalności Fundacja wspomagała działania zarówno Samorządu Studenckiego Wydziału, jak i funkcjonowania Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie.
Wspomaganie działalności: naukowo – dydaktycznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej studentów studiów dziennych Wydziału Odlewnictwa AGH odbywa się poprzez pomoc w finansowaniu:

 ustanowionego w 2007 r. „Stypendium Fundacji”,
 Studenckich Sesji Naukowych,
 wyjazdów dydaktycznych i naukowych studentów,
 studenckich Rajdów Odlewnika,
 studenckich drużyn sportowych,
 biletów do muzeum, teatru, itp.

Fundacja pomaga również absolwentom Wydziału w poszukiwaniu miejsca pracy. Czyni to poprzez współudział w organizacji Giełd Pracy Absolwentów i Studentów w ramach organizowanych na Wydziale cyklicznych obchodów „Święta Odlewnika” oraz poprzez poszukiwanie i internetowe udostępnianie ofert pracy, itp.

 

Fundacja wspomaga działalność dydaktyczną i naukową w zakresie odlewnictwa prowadzonej na Wydziale Odlewnictwa AGH. Polega to na:

 pomocy w modernizacji istniejących i budowie nowych stanowisk badawczych,
 zakupie wyposażenia dla uzupełnienia aparatury posiadanej przez Wydział,
 inicjowaniu i promowaniu przedsięwzięć organizacyjno - technicznych na terenie Wydziału.

 

Ważną pozycję we współpracy Fundacji z Wydziałem stanowi wspomaganie działalności reklamowej (opracowanie i wydanie okładki wydziałowej, kalendarza reklamowego, reklama działalności naukowej i dydaktycznej w Przeglądzie Odlewnictwa, opracowanie i wydanie informatora dla studiów dziennych i zaocznych).

 

Przez 25 lat działalności Fundacja wspomagała działalność Wydziału poprzez zakup materiałów i narzędzi dla Doświadczalnej Odlewni oraz na potrzeby dydaktyki (sprzęt komputerowy, aparatura), pomoc w pracach remontowych prowadzonych na Wydziale oraz doposażania pomieszczeń dydaktycznych.

 

Dużą pomocą dla pracowników Wydziału była realizacja przez Fundację zleceń związanych z tłumaczeniem tekstów z j. polskiego, jak również tekstów obcojęzycznych.
Założenia Fundacji były realizowane dzięki środkom wypracowanym w ramach działalności statutowej i gospodarczej oraz środkom pozyskanym od sponsorów Fundacji. Działalność Fundacji opierała się na szerokiej współpracy z zainteresowanymi zakładami, firmami i instytucjami w zakresie:

 konsultacji w rozwiązywaniu istotnych problemów technologii odlewniczej,
 wykonywania: ekspertyz, opracowań techniczno - technologicznych, odlewów prototypowych, precyzyjnych i artystycznych,
 podnoszenia kwalifikacji kadr przez organizowanie konferencji naukowo-technicznych i szkoleniowych, wykładów, szkoleń i kursów (również na terenie zakładów pracy).

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku Zarząd zorganizował spotkanie Jubileuszowe członków Fundacji. Poniżej zamieszczono zdjęcia ze spotkania jubileuszowego.
 

 

 

 

 

 

 

 

Strona istnieje    Ostatnia aktualizacja: 12-01-2018.    Webmaster - Janusz Kozana